Eiki Takeuchi

Eiki Takeuchi

Book Author

I'm Eiki Takeuchi. I work as a Scrum Master/Agile coach. I regularly write about Scrum, Agile, and leadership on Medium. X: https://x.com/eiki234