Analyse del 2: Innholdsanalyse

Innholdsanalysen

Jeg kunne skrevet i det uendelige om små detaljer jeg mener ikke er optimale på hjemmesiden til Horgen Gård, men har holdt det til korte, spesifikke setninger.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.