İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Düşecek Mi? Düşüyor Mu? Cumhurbaşkanı tarafından yapılan çağrı üzerine ilk başta devlet destekli banka olan Ziraat Bankası ve ardındanda diğer bankalar tarafından intirime gidilen konut kredisi faiz oranlarından sonra, ihtiyaç kredilerinde de faiz indirimi gerçekleş… https://www.ekonomist.kim/ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari-dusecek-mi-dusuyor-mu-3187.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.