Dookoła Trentino. Rowerem po Dolomitach
Znajkraj Adventure Travel
11

Cześć. My jeździmy na szosie (80%) i MTB (20%) wokół New South Wales i gdziekolwiek wyjeżdżamy poza Australię, pierwsze pytanie to czy zabieramy rowery. W tym przypadku odpowiedź będzie prosta, dzięki za świetną inspirację!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.