Eric Lagier
Mar 1, 2018 · 3 min read

byFounders klar med ny investering — investerer i digital planteservice

I slutningen af 2017 offentliggjorde venturefonden byFounders deres første investering i danske Peergrade. Nu er fondens næste investering på plads i Spiio, der leverer data-drevet plantevedligeholdelse til kunder verden over.

Norden har et stort og uforløst potentiale for at skabe flere vækstvirksomheder, der kan gøre sig gældende på internationale scene. Én af de virksomheder er danske Spiio, der leverer data-drevet pasning af planter til planteservicevirksomheder og anlægsgartnere, der hjælper til at sikre højere kvalitet med færre omkostninger.

Spiio har udviklet en trådløs sensorløsning, en slags digital gartner, der registrerer vækstforholdene for planter, herunder vand- og gødningsniveauer, jordfugtighed og lysforhold. Ved hjælp af sensorer, software og dataanalyse kan Spiio vurdere, om planterne har det godt samt give gartneren et komplet overblik over planternes tilstand direkte på mobilen.

Indtil nu har industrien været nødsaget til at køre ud til deres kunder i helt faste intervaller for at tjekke op på planterne som en forsikring for, at planterne ikke dør ud. Med Spiiokan denne omkostningstunge process elimineres ved at lave digital kvalitetskontrol online og kun gennemføre de mest nødvendige fysiske besøg.

”Spiio er en meget interessant virksomhed, som med deres innovative IoT-løsning målrettet til planteservicevirksomheder der servicerer planter i større offentlige- eller kontorbygninger, adresserer et milliardmarked. Et marked, hvor der er store muligheder for at bruge data og intelligent software til at optimere arbejdsgange og reducere unødvendig spildtid. Spiio har potentialet til at revolutionere denne industri,” siger medstifter af byFounders Tommy Andersen og fortsætter:

“Vi har fulgt Spiio teamet igennem et stykke tid. De adresserer et meget stort markedspotentiale, og med deres unikke teknologiske løsning står Spiio til at transformere et marked fra primært at være manuelt, fysisk arbejde til at være en datadrevet serviceindustri. Samtidig ser vi, at virksomheder verden over i stigende grad tænker i grønne løsninger fx i form af plantemiljøer på arbejdspladserne. Det amerikanske marked har klart det største potentiale, og her ser vi gode muligheder for at hjælpe Spiio godt på vej. Alt i alt passer selskabet derfor rigtig fint ind i vores investeringsstrategi.

Datadrevet gartneri

I spidsen for Spiio står bl.a. danske Martin Graulund Dal, der er CEO og co-founder. Virksomheden blev etableret i 2015 og har på kort tid skabt international interesse, og har allerede fået kommercielt gennembrud i USA med leverancer til verdens førende planteservicevirksomheder. Med Spiio kan op til tredive procent af driftsomkostningerne i disse virksomheder nemlig reduceres, ligesom udskiftning af planter, som er gået ud, halveres.

Alene på det amerikanske marked anslås det, at der er 200 millioner planter, der potentielt kan have gavn af teknologien.

”Vi tror på, at beplantning skaber et bedre byliv, og vi ser plantebranchen som en katalysator for en grønnere og mere bæredygtig verden. Vi vil hjælpe branchen med at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og holde den høje kvalitet selv med et større kundeportefølje. Den udfordring løser vi med vores service,” siger Martin Graulund Dal og fortsætter:

“Vi har rødder i Danmark, men vi har allerede fra dag ét etableret et godt netværk rundt om i verden, hvor markederne afgjort er modne til denne type af digital innovation. Med investeringen fra byFounders kan vi i højere grad sætte skub i udviklingen. Vi kommer med i en enorm ressourcestærk klub, som vi allerede nu kan mærke effekten af. Netop dette partnerskab og netværket omkring mener jeg er afgørende, når man som mindre virksomhed har ambitioner i et globalt marked.”

Om byFounders

byFounders, der blev lanceret i december 2017, har som ét af fondens erklærede mål, at investere tidligt i danske og nordiske tech-virksomheder for at bygge virksomhederne stærke i Norden før de søger kapital i udlandet. Fonden tæller, ud over partnerne Tommy Andersen og Eric Lagier, nu mere end 35 succesfulde it-iværksættere med navne som Tommy Ahlers, Lisa Dubost, Danny Lange, Heini Zachariassen, Jakob Jønck og Camilla Ley Valentin.

Fonden har de seneste måneder vurderet mere end 200 nye investeringscases i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen og det er ambitionen allerede i 2018 at være stærkere til stede i disse lande ved at udvide iværksætternetværket hertil.

Eric Lagier

Written by

Managing Partner, byFounders.vc Investing in the next generation of Nordic and Baltic founders.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade