Takich historii jak ta ze staruszkiem jest pełno.
Szymon
1

Żadna skrajność nie jest dobra i wcale do niej nie namawiam ;) Sugeruję tylko coby się czasem zatrzymać.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.