Ayoko ng Valentine’s Day. Ayokong sumabay sa komersyalisasyon ng mga emosyon.

‘Pagkat hindi kita higit na minamahal dahil lamang sa araw ngayon ng mga taong nagmamahal. Hindi ko gagawin 'yun sa araw na ito — dahil kaya ko naman itong gawin sa bawat araw kahit walang okasyon at selebrasyon.

At sa ngayon ay hindi, hindi tayo magpapaalipin sa mga pakulo ni Henry Sy at nang kung sinusino pang ginagawang kapital ang ating mga damdamin, dahil hindi lamang ang emosyong ito ang ipinaglalaban natin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.