NALULUNOD AKO SA ULAN

Nalulunod ako tuwing umuulan:

sa paglakas ng patak na ayokong pakinggan;

sa nagtatagong piraso ng liwanag na kinukubli ng kadiliman;

sa mga damdaming bumubuhos at ‘di mapigilan;

sa mga alaalang bumabalik tuwing tag-ulan;

sa mga salitang minsan mong binitawan.

Nalulunod ako sa’yo tuwing umuulan.

Mga damdaming parang ubo’t sipon —sakit sa tag-ulan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.