Datové formáty a API

Tretia úloha k predmetu VIKMB42 Nástroje a metódy dátovej analytiky.

ROZVRH v CSV

csv a excel

API a facebook

Cesta do školičky

IRIS

data.json obsahujú v prípade jednotlivých spojov štruktúrované informácie o ich polohe, čísle vozu, čísle linky, konečnej zastávke, meškaní a pod. Data sa zasielajú v pravidelných intervaloch, vďaka čomu môžme sledovať ako sa spoje pohybujú…

IRIS je super.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.