Кога еден програмер ќе се соочи со проблем, тој не размислува — еми ваква ни е земјата, толку можеме и слично. Тој знае дека проблемот лежи во одредена секвенца, во одредена линија во кодот. Со други зборови знае дека проблемот е во сопствениот екосистем а не надвор
Блaгојчо Аризанов за премиер на Република Македонија. Читај зошто
Blaze Arizanov
152

Е баш така! Браво за ова.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.