А знаете што ќе направам со црквите? Дел од нивниот простор ќе го конвертирам во вечерни школи за програмирање. Ако фали место за серверита ќе потргнеме, ќе извадиме некоја икона надвор, без оглед на тоа дали е чудотворна или не.
Блaгојчо Аризанов за премиер на Република Македонија. Читај зошто
Blaze Arizanov
152

Значи exactly! Ја да сум диктатор ќе ги направам црквите илегални, жими се.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.