Çocuklara Ölümü Nasıl Anlatmalıyız?

Image for post
Image for post
İllüstrasyon: Melike Çıtak (Kasım 2020)

Bir çocuğun ölümü algılama şekli ve bizim ona ölümü anlatma biçimimiz, çocuğun gelişimsel özelliklerine, kişilik yapısına, yaşına göre değişebilir. Kayıp, yas ve matem süreçleri yine bu konular etrafında şekillenmektedir. Sağlıklı bir şekilde tamamlanan bu süreçlerden sonra çocuk ve birey hayatına devam ediyorsa bir davranış bozukluğundan söz edilmez ve bütünleşme sağlanmış olur.

Gelişim süreçlerine göre ölümü algılama şu şekildedir:

0–2 yaş grubu: Bu yaş döneminde bebek dış dünyayı bakım veren kişi aracılığıyla algılar. …


Sosyal İzolasyon Günlerinde Psikoloji

Image for post
Image for post
İlüstrasyon: Melike Çıtak

Son birkaç ayda virüs, karantina, sokağa çıkma yasağı, izolasyon, sosyal mesafe gibi kelimeler gündemimize oturmuş ve bizi derinden etkilemiştir. Peki bu kelimelerin bizde yarattığı psikolojik etkiler nelerdir? Bu süreçte psikolojimizi nasıl koruyabiliriz? SARS salgını gündemde olduğu zaman Toronta, Kanada’ da yapılan bir çalışmada yaş, eğitim seviyesi, ebeveyn olup olmama durumundan bağımsız olarak karantina süresi ve sonrasındaki süreç psikolojik açıdan travma sonrası stres bozukluğu semptomları ile büyük ölçüde ilişkilendirilmiştir ( Hawryluck, L. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store