Çoğu zaman logolar markaların sahip olduğu en akılda kalıcı özellikleridir. Markaların görsel kimliğinin temel yapı taşı olarak baş köşeye otururlar ve uzun yıllar değişmeden müşterilerinin hafızlarına sessiz sessiz kazınırlar.

Her ne kadar istisnalar olsa da çoğu logonun bir ömrü vardır. Zaman değiştikçe görsel trendler ve tercihler değişir, şirketlerin iç yapıları…


Bu sene yeni bir terim girdi hayatlarımıza: Ticaret Savaşları. ABD, başlattığı bu savaş ile, özellikle Çin kaynaklı ithal ürünlere ekstra vergiler getirerek bu ürünlerin satış fiyatlarını arttırıp, yerli üretim ürünlere rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. …

Elif Ergür

Tasarımcı, marka danışmanı, elifergur.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store