KOSGEB Gerçekten 50 Bin TL Hibe Veriyor mu?
Basar Kaya
23617

Artık bir kişi daha KOSGEB para veriyormuş, hatta TTGV para veriyormuş dediğinde göndereceğim bir yazı var. Çoğu birbirine benziyor çünkü. Ellerinize sağlık!

Memleketimizdeki girişimcilikle ilgili bir efsane daha ölmüş oldu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.