A/B testi yaparken belirli kurallar belirleriz ve bu kurallara yani bu senaryolara dahil olan kişileri teste dahil ederiz ki testin sonucu doğru olsun. Bunun için genellikle kullandığımız A/B test toolunun özelliklerini kullanırız. Örneğin;

Google Optimize -> şartların belirlendiği bölüm

Emre Eligül

Conversion Rate Optimization Developer & Front-end Developer @hype

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store