Հայոց լեզվի և գրականության ապագա ուսուցչուհին

Հայոց լեզուն և գրականությունը իմ սիրելի առարկաներն են։Այդ առարկաները այնքան եմ սիրում,որ ուզում եմ ուսուցչուհի դռնալ։Սիրում եմ նաև երեխաներին,որոնք մեր երկրի ապագա տերերն են։
Ո՞վ է քո ամենասիրելի գրողը ։
— Իմ ամենասիրելի գրողը Ակսել Բակունցն է,որովհետև նա գրել է շատ սրտամոտ պատմություներ։
— Ի՞նչ պատմություն է դուրալի նրա ստեղծագործությունից։ Ինձ դուր է գալիս նրա <<Սպիտակ ձի>> ստեղծագործությունը։
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.