گزارش کار کلاس فناوری دوره اول متوسطه

سه ماه اول سال (پاییز 96) مدرس : الهام پاکزاد مجتمع آموزشی طلوع سبز

دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم آموزش ایجاد آزمون و ساخت محتوای آموزشی(سی دی آموزشی) با نرم افزار استوری لاین را در سه ماهه اول سال 96 تا سطح متوسط آموختند. در سطح پیشرفته ساخت بازی های مختلف با این نرم افزار می باشد ان شا الله در ترم های آتی آموزش ساخت بازی های تعاملی با این نرم افزار را آموزش خواهم داد.

دانش آموزان پایه هفتم آموزش ساخت بازی های رایانه ای با نرم افزار اسکرچ را نیز آموختند.

دانش آموزان پایه هشتم پاورپوینت پیشرفته (ساخت انیمیشن) و طراحی با فتوشاپ (مقدماتی) را نیز آموختند.

در زیر مراحل انجام کارها را مشاهده نمایید.

ساخت آزمون با استفاده از کلیک (نرم افزار استوری لاین)
تولید محتوای آموزشی (سی دی آموزشی)
تولید محتوای آموزشی (سی دی آموزشی)
ساخت نمونه ای از سوال آزمون
ساخت نمونه ای از آزمون تعاملی
نمونه ای از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نمونه ای دیگر از تولید محتوای ساخته شده با نرم افزار استوی لاین
نتیجه کار اتمام یافته
نمونه ای از بازخورد آزمون تعاملی
نمونه ای دیگر از آزمون تعاملی
نتیجه گیری از آزمون انجام شده
نمونه ای از بازخورد آزمون تعاملی

دانش آموزان پایه هفتم آموزش ساخت بازی های رایانه ای با نرم افزار اسکرچ را نیز آموختند. که در ادامه نمونه کارهای دانش آموزان را با هم می بینیم.

ساخت بازی گربه بازیگوش که به صورت دورانی دور اتاق میچرخد.
ساخت بازی گربه بازیگوش با اسپرایت ماهی
ساخت بازی غواص و کوسه
ساخت بازی بارش سیب به صورت رندوم و گرفتن آن با دریافت امتیاز
ساخت بازی گربه بازیگوش با اسپرایت جادوگر و اسکریپ ساخت آن

دانش آموزان پایه هشتم ساخت انیمیشن (پاورپوینت پیشرفته) و طراحی با فتوشاپ (مقدماتی) را نیز آموختند. که در ادامه نمونه کارهای دانش آموزان را با هم می بینیم

نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)
نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)
نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)
نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)
نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)
نمونه کار ساخت انیمیشن (پاورپیشرفته)

نمونه کارهای فتوشاپ (مقدماتی) دانش آموزان پایه هشتم:

نمونه ای از کار کردن با ابزاربراش
نمونه ای از کار با ابزار براش و ترکیب تصاویر
نمونه ای از کار با ابزار براش و ترکیب تصاویر
نمونه ای از رنگ کردن تصاویر سیاه سفید
نمونه ای از رنگ کردن تصاویر سیاه سفید
نمونه ای از رنگ کردن تصاویر سیاه سفید
نمونه ای از پر کردن متن با تصویر
نمونه ای از پر کردن متن با تصویر
نمونه ای از پر کردن متن با تصویر
نمونه از نوشتن متون به صورت خاص
نمونه از نوشتن متون به صورت خاص
نمونه از از پوستر طراحی شده
نمونه از از پوستر طراحی شده
Like what you read? Give elham pakzad a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.