Proč jsou blisko ulice K Panskému poli a U křišku na pěšince v lese ty 3 kameny?

a)Na cestě bývá na podzim bahno,tak cestu posipávají štěrkem.Jednou se ale zasekly.

b)Zemřeli tam 3 bohové.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.