ד”ר טל שגיא

בואו לקחת הצעות מד”ר קובי השגיא על איך לעצור את בעית ההרטבה. כמו כן לקבל ללמוד על הטכנולוגיות המתקדמות שיכל לעזור לך לעשות את זה וד”ר טל שגיא ייתן ייעוץ להשתמש במכשירים אלה ולמצוא אותן מועילים. קבל פתרון אופטימלי לבעית ההרטבה במיטה ויש לי שינה עמוקה בלילה. אין מה לדאוג, אז להזדרז לבקר הפסיכולוג שלנו עבור טיפולים טובים יותר.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store