De Nieuwe School
Diederik Samsom
75

Beste Diederik. Mooi plan. Veel, veel succes. Ik hoop dat het lukt om meer geld vrij te krijgen voor extra onderwijspersoneel en daardoor meer tijd voor de leerkrachten om aandacht te besteden aan de lessen en alle activiteiten die er verder zijn naast het voor de klas staan. Wat me wel opvalt dat er gezegd wordt dat meer lesuren (1000) beter is voor de resultaten. Er zijn ook ervaringen en onderzoeken die dat juist tegenspreken. Kijk naar Finland (Micheal Moore heeft er net een film zelfs over gemaakt) waar ze de minste lesuren per kind hebben maar de hoogste resultaten. Het geheim van Finland is wel meer hoog geschoolde docenten, meer tijd voor de docenten om lessen voor te bereiden en voor onderling overleg etc. Ik zou dus juist eerder pleiten om de minimale lesuren (940) niet te verhogen en dan het geld te besteden aan meer ondersteuning op school zodat je als leerkracht meer tijd hebt voor het differentiëren van de aanpak. Meer tijd is niet altijd beter, het gaat om wat je doet en hoe en om meer persoonlijke aandacht.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.