Brinnande buskar

elsander.nu
Mar 23, 2016 · 1 min read

Det finns judiska rabbiner som tolkar berättelsen om Mose och den brinnande busken (2 Mos 3:2) genom att säga: “Tänk om det var så att busken brann hela tiden? Tänk om grejen bara var den att det var Mose som plötsligt upptäckte det?”

Tänk om du och jag idag är omgivna av brinnande buskar men vi skyndar vidare utan att se?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store