elsander.nu
Mar 24, 2016 · 1 min read

Dessa tankar finns där absolut, är inte superinsatt i mindfulness, ibland känns det jag mött lite väl tillrättalagt, kommersialiserat och anpassat ala självhjälp. Andra blir nervösa inför företeelsen och ser genast buddism.

Samtidigt finns de här perspektiven i den kristna historien, speciellt hos de kontemplativa. Du hittar dem hittar dem hos tex Meister Eckhart (1260–1328) och vidare ända tillbaka till ökenfäderna. Faktum är att det här perspektivet finns hos Jesus också. Nästan varje morgon när jag kliver utanför dörren hör jag en korp som sitter i nån av talltopparna på gården. Då påminns jag av det Jesus sa i bergspredikan “Se på fåglarna”.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store