elsander.nu
Mar 17, 2016 · 1 min read

Det här är ett svar på den här posten om begravningar.

Själva grejen med en direktkremering är ofta (har bara mött det än) att de anhöriga vill slippa varje form av ceremoni, det räcker med att brevet från kyrkogården kommer och berättar att askan är lagt i minneslunden. Väljer man ändå att ha nån sorts gravplats och där begrava urnan så visst, då har man ju nån form av ceremoni. Den kan bli både vackert och meningsfull. Det jag ifrågasätter är tendensen att skippa varje form av övergångsrit.

Sen vill jag lyfta begravningen som något meningsfullt. Även om människor inte överväger direktkremation tror jag vi behöver prata mer om begravningar. Påminna oss om varför vi har dem och vad de kan betyda. Ibland anar jag risken att det går slentrian i begravningar och det är illa, då riskerar vi missa något väsentligt. Alla måste stå på tå inför det stora i uppgiften, från begravningsbyrån till vaktmästare, präst och kantor etc. Vi är alla med om något avgörande. Även om vi alla har flera begravningar under en vecka så är det ett avgörande stund för de som kommer på just den här.

Typ så.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store