George MacDonalds dagbok

elsander.nu
Jun 17, 2016 · 1 min read

För några år sedan upptäckte jag författaren, pastorn, poeten, teologen och mystiken George MacDonald som dog 1905. Han skrev både fascinerande teologi och banbrytande fantasy. En mycket spännande person som var kompis med Mark Twain och Charles Dickens.

C.S Lewis kallade honom sin läromästare. Tolkien hade honom som stor inspirationskälla. G. K. Chesterton menade läsningen av MacDonald förändrade hela hans liv. Sa jag att han hjälpte Lewis Carroll att skriva Alice i underlandet?

För er som gillar något mer hårdtuggat och otillgängligt så har jag skapat en Tumblr blogg där det varje dag publiceras ett kapitel ur boken “Diary of an Old Soul”. “Diary” är en annorlunda bok, den var aldrig tänkt att ges ut, de korta kapitlen är skrivna som dikter/böner och innehåller MacDonalds brottning med lidande. Han skrev den efter att ha förlorat två av sina barn i unga år, dottern Mary och sonen Maurice. Trots att den stundtals är tung så innehåller den också guld.

Den som vill ha en daglig dos George MacDonalds kan följa “Diary of en Old Soul” här.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store