Här eller där — En avgörande skillnad

elsander.nu
Mar 18, 2016 · 2 min read

Var är Gud? Sug på den frågan lite. Den dyker upp i de mest skiftande sammanhang. Det är en fråga barnen i söndagsskolan nyfiket undrar. (och som söndagsskoläraren ger mer eller mindre bra svar på) Frågan kan också ställas under lidande och stor förtvivlan då som ett nödrop: “Gud var är du!” Frågan kan också komma hånfullt: “Var är er Gud?” Som kosmonauten Gagarin enligt sovjetisk propaganda ska ha sagt när han väl landade efter sin första färd i rymden. “Jag såg ingen Gud däruppe”. Vid samma tid sjöng man i svensk frikyrka att “vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars”. Vad än händer, händer någon annanstans.

En del talar om vetenskapen som om Gud står någonstans på ett smältande isflak, ju mer vetenskapen kommer på och upptäcker, desto mindre plats för Gud. Sen hittar vi som sagt troende som mest pratar om Gud som i stort sett alltid varande någon annanstans.

Ibland när de pratar låter det som om Gud är på vinden men nu och då kastar ner ett köttben i form av mirakel, en profetia eller nåt annat extraordinärt. (ju mer spektakulärt, desto bättre) Du kan hitta människor med en otrolig fokus på det övernaturliga som ändå i praktiken tycks ha en Gud som för det mesta är någon annanstans . Det är därför människor i det tänket ofta vill åka till andra platser, platser där Gud är mer än här.

Mot allt detta står den mystiska traditionen med sitt fokus på en Gud som är här. Med det djärva påståendet att vi kan upptäcka Gud mitt i vardagen. Faktum är att Gud inte är någon annanstans än här, mitt i stöket.

Lyssnade precis på ett samtal med den judiska rabbinen Lawrence Kushner där han talar om judisk mysticism, det han säger funkar synnerligen bra på kristen spiritualitet. Lyssna gärna!

Gillar illustrationen på bilden nedan som Kushner använder. Så ofta när vi tänker och uttrycker oss så är vi den lilla cirkeln som försöker få kontakt med och nå den stora cirkeln som alltid tycks finnas någon annanstans.

Du hittar både troende och ateister med den gudsbilden. Mot det lyfter Kushner in ett annat perspektiv. Nämligen att vi rör oss i Gud. (Förresten sa inte en judisk exfarisé samma sak till ett gäng greker när han besökte Athen?)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store