Hosianna, Davids son, men vilken?

Båda kallades “Davids son”. Det sades om den förste att han var vis, han var i alla fall rik. Han satt på en gyllene tron i Jerusalem. Han ägde 1400 vagnar och 12000 hästar. Han nekade sig ingenting och hans namn var förknippat med guld och inflytande.

Efter honom gick det bara utför.

Den andre ägde inget, när han gör sitt intåg i Jerusalem så gör han det på en lånad åsna. Han allierade sig aldrig med makterna, han ger sig själv och med godhet besegrade han ondskan. I Jerusalem väntade honom inte en tron utan ett kors.

Efter honom tändes hoppet om alltings upprättelse.

Vilken av dessa “Davids söner” följer vi?

Läs Matt 21:1–9 och jämför med 1 kung 10:26–29

Writes in swedish. Delar erfarenheter & berättelser. Tror människor kan växa & förändras. More about me here: https://about.me/elsander

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store