Ibland finns det sanning i klyschor.

elsander.nu
Mar 30, 2016 · 2 min read

I morse när vi vaknade var det rena snöstormen utanför vår lilla stuga i Sälen. Blöt, regnblandad snö yrde omkring bland de dimmiga vindarna. Vi som skulle åka slalom idag.

Jag mumlade något om att de minsann borde ha en prisskala på liftkort en då det i stort sett borde vara gratis att åka såna här dagar. När solen skiner kan folk gott betala för sig, men inte nu. Plötsligt mindes jag en kort berättelse av Anthony De Mello.

To a disciple who was forever complaining about others the Master said, "If it is peace you want, seek to change yourself, not other people. It is easier to protect your feet with slippers than to carpet the whole of the earth."

Vad har det med vädret att göra? Ingenting men det har allt att göra med min inställning. Det kommer alltid finnas människor att reta sig på. Väder som inte blir som jag skulle önskat. Allt det där kan jag inte göra så mycket åt.

Det finns faktiskt klyschor som under allt det klyschiga innehåller sanningar. Här en “Det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder“. Snusförnuftigt va? Men ändå, väder bara är, inte mycket att göra åt dem. Mig själv däremot och min inställning till livet kan jag lära mig hantera.

Här kommer nästa klyscha “Det är inte hur du har det utan hur du tar det”. Oj, vad jag har retat mig på den ytliga frasen. Fast ändå. Är det inte precis så det är?

Det är trots allt lättare att ta på sig tofflorna än kräva att hela världen är belagd med heltäckningsmatta.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store