205 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post

Jag har blivit utmanad av Monica Olsson Kolkman att blogga varje dag i 100 dagar. Jag antar härmed utmaningen.

Monicas blogg var en av de första bloggarna jag följde 2007 när bloggandet var nåt nytt. Hon var också en av dem som inspirerade mig att starta Kolportören, min första och största blogg.

Få se vad det blir av detta, kommer blogga om liv och död, tro och tvivel kamp och glädje. Frågan hur vi människor kan växa, förändras och utvecklas kommer prägla mycket av det jag skriver tänker jag. Men vi får se…

Written by

Writes in swedish. Delar erfarenheter & berättelser. Tror människor kan växa & förändras. More about me here: https://about.me/elsander

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store