Påskdag!

elsander.nu
Mar 27, 2016 · 1 min read
Photo by Patrick Fore

Brukar vid påsk återge den här gamla berättelsen från Heby, hittade den i en gammal minnesbok på Tärnsjö bibliotek och jag återger den fritt från minnet. Om någon vet mer om dess ursprung så kommentera gärna.

En präst är på vandring genom de västmanländska skogarna han har vandrat länge och rör sig raskt genom påsknatten för hinna fram till Tärnsjö kyrka. Precis innan gryningen när han färdades genom en djup och skrämmande skog finner han sig plötsligt omgiven av mörka skuggor. Troll och annat oknytt kommer emot honom. Prästen är trängd från alla sidor när solens första strålar plötsligt letar sig över horisonten och genom skogen. Prästen ropar då med full kraft: ”Kristus är uppstånden!” varvid varelserna flyr hals över huvud. Prästen kommer fram till påskdagsgudstjänsten och håller en mäktig predikan.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store