Scars — or lines drawn in your masterpiece of life #

Đến lớp muộn, vậy là bỏ lỡ một buổi điểm danh. Mọi kiến thức trên kia, càng có thêm cơ hội trôi tuột cùng sự chán nản. Đã hơn 1 tháng ở London, khoá học ào ào chạy. Là mình quá thờ ơ, coi nhẹ “đặc ân" được thừa hưởng nền giáo dục ở một thành phố tuyệt đẹp thì phải. Có đầy người, dù trong môi trường thiếu thốn hơn, vẫn đang thụ hưởng và phát triển mạnh mẽ, chứ đâu có chây ỳ như mình?

Chai nước Moomin lăn trong ngăn cặp. Xước. Xước tệ. Cảm thấy ngày càng thêm buồn.

Nhưng, mọi xước sẹo này thật bé nhỏ. Đâu thể bằng những sóng gió mà mình sẽ được trải qua trong tương lai. Nếu không mau chấn chỉnh tư tưởng, chuẩn bị tư thế và kiến thức sẵn sàng, thì sẽ còn nhiều đau khổ đến từ chông chênh và choáng ngợp. Tỉnh lại đi thôi. Tỉnh lại ngay nhé.

Like what you read? Give Trần Khánh Ly a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.