Image for post
Image for post

Upwork-ը հանդիսանում է ամենախոշոր ֆրիլանս հարթակը, որտեղ ամեն օր ավելացվում են աշխատանքի բազմաթիվ հայտարարություններ: Սակայն աշխատանք գտնելն Upwork-ում մնում է բավականին բարդ: Պատճառները բազմազան են, որոնց մեջ հիմանական տեղն է զբաղեցնում հսկայական մրցակցությունը և, որքան էլ ցավալի հնչի, առկա բազմաթիվ <<կեղծ>> աշխատանքի հայտարարությունը: <<Կեղծ>> է համարվում այն հայտարարությունը, որի հրապարակողն ի սկզբանե նպատակ չի ունենում որևիցե մեկին աշխատանք առաջարկելու և հայտարարությունը տեղադրել է, օրինակ, գնային առաջարկների ծանոթանալու և պատկերացում կազմելու համար, կամ աշխատանքը կարող է հրապարակված լինել մեկ այլ ֆրիլանսերի կողմից, ով ցանկանում է մրցակիցների էջերի վերլուծություն կատարել: Նման հայտարարությունները բացահայտելը և դրանցից խուսափելը բավականին հեշտ է, և դրանց մասին կխոսենք…


Image for post
Image for post

Ֆրիլանսին նվիրված հոդվածում անդրադարձ կատարել էինք աշխատանք գտնելու համար նախատեսված լավագույն կայքերին;Այսօր կխոսենք դրանցից ամենապահանջվածի ` Upwork-ի մասին:

Upworky-ը հիմնադրվել է 2015թ.-ին՝ այդ ժամանակ գործող 2 խոշորագույն ֆրիլանս հարթակների ՝ Odesk և Eliance, միավորման արդյունքում:

Հարթակում աշխատանք կարող են գտնել գրեթե յուրաքանչյուր մասնագիտության տեր անձինք: Աշխատանքը տեղադրվում է գործատուի կողմից, ֆրիլանսերն իր հերթին դիմում է աշխատանքի ՝ կցելով մոտիվացիոն նամակ և պատասխանելով գործատուի կողմից տրված հավելյալ հարցերի, եթե այդպիսինները առկա են լինում: Այնուհետև գործատուն կապ է հաստատում իր կողմից ընտրված թեկնածուի հետ, լրացուցիչ հարցազրույց անցկացնում և առաջարկում աշխատանք: Աշխատանքի դիմաց ֆրիլանսերը վարձատրվում է ժամավճարով կամ տվյալ աշխատանքի համար գործատուի հետ պայմանավորված ֆիքսված արժեքով: Վճարումը կատարվում է
Upwork-ի միջնորդությամբ և ոչ թե անիմաջապես հաճախորդի կողմից: Բոլոր վճարումները կատարվում են ԱՄՆ դոլլարով: Աշխատած գումարից Upwork-ը պահում է միջնորդավճար,որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ յուրաքանչյուր հաճախորդից ստացված գումարից պահվում է նախնական 20%, մինչև աշխատած գումարը կհավասարվի 500$-ի, այնուհետև միջնորդավճարը հավասարվում է 10%-ի, իսկ նույն հաճախորդի հետ 10.000$-ից ավել գումար վաստակելուց հետո միջնորդավճարը դառնում է 5%:
Upwork-ում ֆրիլանսերիների համար գործում է այսպես կոչված հեղինակության ցուցանիշ, որը հաշվարկվում JSS (Job Success Score) ցուցանիշի միջոցով: Ըստ այս ցուցանիշի ֆրիլանսերներն իրենց կատարած աշխատանքի որակի համար ստանում են գնահատական՝ 0–100% գնահատման միջակայքում: Այս գնահատականը ձևավորվում է գործատուների կողմից տրված գնահատականով, գործատուի հետ երկար աշխատելու, ընդհանուր ակտիվության և մի շարք այլ գործոնների հանրագումարի արդյունքում: JSS-ը թարմացվում է 2 շաբաթը մեկ: 12 շաբաթ անընդմեջ 90%-100% JSS ունեցող ֆրիլանսերը ճանաչվում է Top Rated, որն ամենաբարձր գնահատականն է: Նման ֆրիլանսերներն ունենում են աշխատանք գտնելու ավելի մեծ…


Image for post
Image for post

Ի՞նչ է ֆրիլանսը:

Ինտերնտետ տեխնոլոգիաների զարգացումը և մուտքը մեր առօրյա կյանք իր հետ բերեց բազում նոր հնարավորություններ, որոնցից մեկը ֆրիլանս կամ հեռահար աշխատանքն է: Եթե նախկինում աշխատանքի դիմելիս պետք էր սահմանափակվել սեփական տարածաշրջանում առկա թափուր աշխատատեղերին դիմելով և հարմարվել առաջարկվող աշխատավարձին, ապա ֆրիլանս աշխատանքի դեպքում գործատուին կարելի է գտնել աշխարհի ցանկացած կետից և վարձատրվել ոչ թե տեղական, այլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան:

Ո՞վ է ֆրիլանսերի գործատուն:

Ֆրիլանսերը հիմնականում չի հանդիսանում որևիցե կազմակերպության աշխատակից, չի ունենում տնօրինություն և ֆիքսված աշխատանքային ժամերը: Ֆրիլանսերը անհատ է, ով վարձատրվում է իր մատուցած ծառայությունների դիմաց՝ ֆիքսված կամ ժամավճարի տարբերակով: Ընդ որում ,ծառայությունը կարող է լինել թե՛ մեկանգամյա, թե՛…


Image for post
Image for post

We are excited to announce that Commit Good will be launched on LATOKEN exchange.

CWEX CEO, Clay Braswell, announced that Commit Good has come to an agreement with Latoken exchange about launching. This is the next great step towards creation of opportunities for GOOD holders to be able to trade their tokens on one of the Coinmarket’s top exchange.

LATOKEN is a rapidly growing crypto exchange focusing on liquidity for new tokens. LATOKEN entered CoinmarketCap’s Top-20 in March 2019 and keeps improving the result.

LATOKEN has 300m daily turnover and more than 300,000 registered traders and 320+ crypto pairs available for trading with low trading and withdraw fees which makes it an ideal place for GOOD holders to do their daily trades and convert their tokens to any other token from Latoken exchange. …


Image for post
Image for post

Extreme poverty is one of the most troubling social crisis’s facing humanity. According to the World Bank, 736 million people live in abject poverty conditions with limited access to their basic needs like food, water, shelter, and sanitation. To combat this global problem, millions of people every year make well-meaning contributions to various charitable organizations. Unfortunately, a shocking number of donations fail to reach their true beneficiaries. Due to the lack of transparency and availability to track their contributions, many have lost their faith in the effectiveness of relief organizations.

This is largely a technological issue. Commit Good has stepped up to provide solutions to this troubling global trend. …


Image for post
Image for post

Commit Good is a reward-based, charitable marketplace, fundraising, and philanthropic ecosystem built on the Ethereum platform.

Commit Good aims to bring a solution to the current problems that charitable donors and beneficiaries face.

So far charitable giving followed the normal monetary process of cash, checks, and bank card transactions. This process needed 3rd parties — such as banks, cards, institutions — who managed and controlled donations. Commit Good is going to change this.

The Commit Good platform employs multiple smart contracts to benefit both donor and charity while generating revenue and attributing $GOOD tokens. This engine will power a virtual charitable economy where social and economic interactions are governed by rules prescribed by smart contracts resulting in absolutely no need for a third party or regulator. …


Image for post
Image for post

We are excited to announce that CWEX will be listed on Latoken exchange.

CWEX CEO, Jacob Kallupurackal, announced that CWEX has come to an agreement with Latoken exchange about early listing. This is the next great step towards creation of opportunities for CWEX holders to be able to trade their tokens on one of the Coinmarket’s top exchange.

LATOKEN is a rapidly growing crypto exchange focusing on liquidity for new tokens. LATOKEN entered CoinmarketCap’s Top-50 in July 2018 and keeps improving the result.

LATOKEN has 30m daily turnover and more than 80,000 registered traders and 180+ crypto pairs available for trading with low trading and withdraw fees which makes it an ideal place for CWEX holders to do their daily trades and convert their tokens to any other token from Latoken exchange. …


Image for post
Image for post

CWEX, a new cryptocurrency allowing wine traders and cryptocurrency holders to trade and hold fine wine announces its integration of the widely-adopted Bancor Protocol to facilitate liquidity for its CWEX tokens.

CWEX adoption of the widely established protocol will have a significant impact in increasing the accessibility and utility of its tokens to the masses.

The Bancor Protocol is a decentralized and reliable trading infrastructure that provides liquidity among ERC20 and EOS tokens. …

Էլզա Հովհաննիսյան

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store