Email doanh nghiệp là gì? Lợi ích khi sử dụng email doanh nghiệp theo tên miền riêng?

Email doanh nghiệp là gì?

Email Doanh Nghiệp là một dịch vụ email theo tên miền riêng của khách hàng nhằm phục vụ việc trao đổi và giao dịch trực tuyến cho các doanh nghiệp. Quản lý tập trung với tên miền riêng tạo sự tin cậy cho đối tác, quản lý nội dung email, dung lượng lớn và chống spam hiệu quả.

Có những loại email doanh nghiệp nào?

Dạng thứ nhất: Email doanh nghiệp được cung cấp miễn phí khi sử dụng web hosting ở các nhà cung cấp hosting. Tuy nhiên đây không phải là một email chuyên dụng vì khả năng xác thực domain không có nên việc rơi vào spam thường xuyên là không tránh khỏi.

Những lợi ích của việc sử dụng email cho doanh nghiệp theo tên miền riêng

Xây dựng email doanh nghiệp theo tên miền riêng: Giúp quản lý tập trung, quảng bá thương hiệu, tạo độ tin cậy cho đối tác hơn là sử dụng những địa chỉ email miễn phí như yahoo, gmail,…

Tạo hệ thống email doanh nghiệp ở đâu?

Nếu như bạn đang có nhu cầu tạo hệ thống email cho công ty, doanh nghiệp mình nhưng chưa có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, hãy để chúng tôi giúp bạn! Liên hệ tạo email doanh nghiệp với Bigmail ngay.

 • Giá RẺ nhất thị trường. Nếu ở đâu có mức giá thấp hơn, chúng tôi sẽ giảm 10% dựa trên mức giá của họ.
 • HOÀN TIỀN ngay lập tức nếu email bị gửi vào hòm thư spam, lỗi kết nối, lỗi hệ thống.
  Email Google Apps - G Suite by Google Cloud

  Written by

  Dịch vụ email google doanh nghiệp theo tên miền riêng https://emailgoogle.net, http://dangkyemail.net - Thiết kế website chuyên nghiệp http://megaweb.vn

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade