«Spektakla luktado». Preparante tiun artikolon, mi estis devigita serĉi sur Vikipedio kiel nomi tiun aktivecon en Esperanto: mi neniam antaŭe legis ion pri tiu «amuzigsporto» (sport entertainment) en nia kara lingvo. Ŝajne Esperantistoj ne multe ŝatas tion, kion la anglalingvanoj nomas Professional Wrestling.

La luktadisto «Triple H» rigardas siajn subtenantojn, 2007 (John O’Neill, CC BY-SA 3.0, fonto)

En mia lando ankaŭ, luktado(1) ne estas…

Unue, mi deziras al vi bonan novan jaron 2017, kaj mi ege esperas ke ĝi estos pli bona ol 2016. Trankviliĝu, kara leganto, mi ne priparolos tie ĉi personajn aferojn. …

ЄmanuЭlo

Patro. Piratpartiano. Sindikatano. Instruisto.Kristana (sed alireligiema), legema, maldekestrema, ŝtonrokema, kaj multaj aliaj vortoj en -ema aŭ mal-ema. Li/lin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store