Konversacio pri la Esperanto-lando de Dua Vivo/Second Life
Vanege (Esperanto)
51

Mi iom aŭdis pri tiu ludo antaŭ mia Esperantistiĝo, je la fino de la jardeko 2000, kaj ankoraŭ tuj post ĝi, ĉirkaŭ 2012/2013, tamen mi neniam ludis, kaj mi tute ne pensis ke _Second Life_ daŭre ekzistis!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.