Alternativa medier vs Public Service
Martin Borgs
123

Har du tagit hänsyn till att de som sympatiserar med dessa rasitiska sidor har en större benägenhet att vilja dela och sprida felaktig information?

Tyvärr har jag folk i min närhet som sympatiserar och delar väldigt friskt från dessa. De i min närhet som inte sympatiserar är överlag restriktiva att dela från tidningar alls ens från aftonbladet/expressen/sr/svt.

Jag tror att de som har rasistiska åsikter har en större vilja att dela sin (felaktiga)världsbild, därav ditt resultat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.