Det här är ett provkapitel till en essäsamling jag tänkt skriva, med arbetsnamnet Att bygga en bög – 10 essäer om gestaltning. Jag tar gärna emot all form av feedback.

Jag åker rätt mycket tåg, i vissa perioder känns det som att jag åker mer tåg än vad jag faktiskt föreläser. När jag inte åker tåg ser jag på TV-serier, läser böcker, betraktar konst och pratar om hur homosexualitet gestaltas där. De här sakerna har dock mer gemensamt än man kanske tror vid första ögonblicket.

Vi kan till exempel föreställa oss livet som ett tåg, med en tydlig avgångstid och…


Påståendet att yttrandefriheten är statens angelägenhet och inte civilsamhällets och de kommersiella arenornas, är förbluffande naivt. Vi kan aldrig vara säkra på att staten är god, och börjar den vackla är det för att medborgarna gett den mandat att göra det.

Citatet ovan är Åsa Linderborgs, kulturchef på Aftonbladet, när hon summerar debatten kring bokmässan. Förutom att Lindeborg är väldigt slängig i sin text, på gränsen till intellektuellt ohederlig, har hon fel i detta med yttrandefrihet. Yttrandefrihet är vår rättighet att inte bli censurerad och möta repressalier av staten. Det innebär att staten inte förhandsgranskar sådant som ska publiceras, och…

Emil Åkerö

Writer that analyze digital, social and cultural heritage and movements.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store