El Capitan ve Capture One Barıştılar !

Emir Uzun
Emir Uzun
Oct 28, 2015 · 1 min read

Apple El Capitan yükseltmesi gelir gelmez yükleyenlerdenim :) Her şey daha hızlı, keskin ve “güzel”di. Split Screen olayı basit bir arayüz oyunu da olsa en sevdiğim yeniliklerden biriydi ve bu sürümün daha az yer kapladığını gördüğümde memnuniyetim tavan yapmıştı. Eşime ve yakın çevreme geçmeleri için telkinlerde bulunuyordum. Yakın arkadaşlarımdan biri “ben makine hangi sürüm ile gelirse onla devam ederim, çalışan sistemi riske atmam” dediğinde de dalga geçmiştim. :)

Evet, arkadaşımın dediğine geldim; Çekim günü fotoğraf makinemi bilgisayara bağladım ve makinemi Apple Photos’dan başka bir program tanımıyordu. Ne Capture One ne de Adobe Lightroom. Capture One kullanıcılarını yeni bir update gelene kadar Yosemite’de kalmayı öneriyordu!

Bu gün “how to downgrade from El Capitan” gibi aramalar yaptıktan sonra, Yosemite kurulum dosyasını indirmiştim ve formata hazırdım. O sırada aziz Steve Job devreye girdi sanırım, El Capita’a bir sistem güncellemesi geldi.

10.11.1 güncellemesi yükledikten sonra ilk iş Capture One ‘ı açtım. Evreka mı derler artık ne diyorlarsa ondan demiş olabilirim.

El Capitan ve Capture One barışmışlardı…

Güncelleme dökümanları için buraya bakabilirsiniz.

Emir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade