ความรู้สึกเมื่ออยากเขียน JavaScript ในปี 2016
noomerZx
28216

อ่านบทความจบปุ๊บ เฮ้ย กูโง่และเอ้าท์เทรนขนาดนั้นเลยหรอว่ะ
พอมาอ่านคอมเม้น อ่อ โอเค กูยังมีเพื่อนอยู่ ฮ่าาาา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.