Uygulama Geliştirme Ve Simgeler

İster mobil ister web tasarımı veya Erp vb benzeri uygulamalarının görsel ve simge tasarımı geliştirmeden önce,insanın düşünsel evriminde simgelerin oynadığı rolü bilmekte yarar var.


İnsanın düşünsel evriminde simgelerin oynadığı rol belki en iyi biçimde çağımız alman düşünürü Ernst Cassirer tarafından ortaya konmuştur.İlgiyi,toplumların kültürlerinin simgesel yapıtaşları ile örülmesi olgusuna çekmiştir.Bu saptama doğruysa,insanın davranışını anlamak için,başka canlıların kullanmayıp yalnızca insanın kullandığı bir araç türünün yani simgelerin özelliklerine de bakmalıyız.İnsan toplumların kültürlerini kavraya bilmek içinse,kullandıkları özel ”simgesel araç takımını”anlamalıyız.


Simgelerin iki önemli özelliği vardır.Biri “semantik”(anlamsal) yüzleridir.Ki buna “anlam taşıma işlevi”denebilir. Cassirer’in “majik” dediği öteki yüzlerine “Duygu taşıma işlevi”adı verilebilinir.

Simgeler,duygu taşıma niteliklerini (insanın gözlemlerinin,deneyimlerinin gerçeklik dünyasında birbirlerine bağlı bir bütün oluşturdukları gibi)simgeler dünyasında bütün olarak anımsanmasının bir yan ürünü olarak kazanmış olsalar gerek.Sonuçta simgeler,anlamları değil,söz konusu anlamlarla ayrılmaz biçimde bütünleşmiş duygularıda taşır.Örneğin “Kan” dendiğinde,bir kimse yalnızca “kırmızı renkli yaşamsal sıvı” nesnesini anımsamaz.Ya da “her karış toprağı kan ile yoğrulmuş vatan” düşüncesinin çağrıştırdığı duygular içine girebilir.


Bir topluluğun (tinsel) kültürünün yapıtaşları simgelerden oluşur.Bu durumda kültürünün aldığı yön bu yapıtaşlarının özelliklerine göre biçimlenecektir.Bir kültür,örüldüğü simgelerin semantik ya da majik yanlarına verilen ağırlığa göre ötekilerden farklılaşabilir.Kullanılan simgelerin semantik yanı ağır basıyorsa,rasyonel (anlamsal,akılsal)bir yapıya sahip olup o yönde gelişebilir.Yok eğer majik (büyüleyici,duygusal)yanları ağır basıyorsa,duygusal bir yapı kazanıp bu yönde geliştirilecektir,Cassirer’e göre.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.