Bir şiir bir şarkı..
Biraz gece biraz hüzün..
Bir bakış bir gülüş..
Biraz umut biraz hayal..

Öyle bir gece de,
Öyle bir şarkı eşliğinde,
Öyle güzel gülüyorsun ki,
Umutlar yeşeriyor hayaller güzelleşiyor..
Sen gülüyorsun ya, dünya daha da güzel dönüyor..
Ya da benim senin karşında başım
dönüyor..!
Emre Haliloğlu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.