“9 Steps to Better Software Design Today”, Jeff Bay

Açıklama

Orijinal adı “Object Calisthenics” olan bu makaleyi Türkçe’ye kazandırdığım için oldukça mutluyum. Nesneye yönelik kavramların daha pratik ve SOLID ilkelerine bağlı bir şekilde olmasını sağlayan bu dokuz kuralı birçok yazılımcının uygulamasını diliyorum. “Calisthenics” sözcüğü Yunanca kökenli olup, “vücut geliştirme” yani “jimnastik” anlamına gelmektedir. Ancak bu sözcüğün anlamsal çevirisinin bilişim terimleriyle uyumlu olması açısından “esneklik” olabileceğini düşündüm. Bu konuyla ilgili önerisi olanların düşüncelerini bekliyorum. Bazı kavramları ise Bilişim Terimleri Sözlüğünü esas alarak kullandım. Herkese faydalı olacağını umuyorum.

Nesne Esnekliği

Anlaşılması, test edilmesi ve bakımı zor olan kötü yazılmış kodlar gördük. Nesneye…

Emre Jılta

MSc. Computer Engineer, PHP Developer, Historian, jazzaholic, whovian

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store