Kutsal Sığır ve Kötülük Problemi: 1. Bölüm
ImmanuelTolstoyevski
523

İyilik-kötülük, haklılık-haksızlık, gibi kavramlar insana özgü olabilir mi?Yaratıcıya neden insani özellikler atfediyoruz ki? Ötelerde, Gandalfvari, ak sakallı yaşlı bir dedeyi andıran tanrıyı aramayı bırakıp, Allah adıyla işaret edilenin ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.