Office 365 Google Apps’in Yerini alabilir mi?
Eray Endes
163

Eray Endes fikirlerinde bir değişiklik oldu mu?

Ben uzun zamandır O365 kullanıcısıyım fakat yeni işim için google apps kullanmayı düşünüyorum. Gmail daha hızlı hada hafif çalışıyor gibi geliyor bana.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.