Från appidé till verklighet.

Vår appexpert berättar hemligheten om varför vissa appar lyckas — svaret är enklare än du tror.

En appstudio
Feb 28, 2016 · 5 min read
Image for post
Image for post
Det är väl busenkelt eller?

Kanske har du någon gång funderat på att göra en app? Du har en idé som känns unik och rolig. Du googlar lite och gör en sökning på AppStore, men hittar ingenting. Kanske finns det någon app som liknar din idé, men den är troligtvis inte lika smart eller så saknas den där sista pusselbiten. Har du funderat på att börja koda lite själv? Det är faktiskt inte svårt.

Troligtvis skulle du kunna fixa kodningen med lite blod, svett och tårar. Och trots att din idé kanske är tillräckligt unik för att kunna lyckas på AppStore, så finns det en sak som gör att många appar stannar på just idéstadiet. Vi på En appstudio ser ett tydligt mönster — vilka sorts appar som förverkligas och inte.

Det hela är beroende av en liten, men avgörande faktor nämligen:

Avgränsning.

Tänk på din mobiltelefon. Du kanske har en iPhone eller en Android. Vilken app använder du mest? Den mest använda appen i mobilen är inte Facebook, det är faktiskt telefonappen. Den du ringer med alltså. Det är också en app. På plats två kommer SMS-appen, som vissa ersatt med Messenger, WhatsApp eller Snapchat. Dessa appar har något gemensamt: de är så kallade Single Purpose-appar. Det betyder att apparna enbart har en eller några få funktioner.

Facebook byter fokus

Facebook såg en förändring när plattformens användare istället bytte till Instagram och WhatsApp. Därför skapade de en egen Messenger-app. Andra bra Single Purpose-appar är Mobilt BankID som bara har en enda skärm för signering. Eller Wunderlist som också fokuserar på enbart en sak, nämligen att göra-listan.

Image for post
Image for post
Avgränsade appar, som bara gör en sak och gör den bra.

En idé till, är en idé för mycket

Konceptet att hålla sig till bara en funktion i appen låter busenkelt men är i själva verket jättesvårt att genomföra. Så svårt att mjukvarubranschen skapat ett namn för fenomenet; Feature Creeping — det betyder att det kommer nya funktioner smygande, i form av små oskyldiga och ofta bra idéer. Rätt vad det är så står man där med en jättelista av funktioner som ska byggas. Det händer hela tiden inom mjukvaruutveckling och i alla företag, stora som små.

Max tre grundfunktioner

När man bygger en app ska man fundera på vad som är syftet med den, vad är appens kärna? Om man har mer än tre grundfunktioner, så kan man antingen förbereda sig på att appen kommer ta väldigt lång tid att bygga — eller så gör man som proffsen och plockar bort funktioner.

Appens kärna ska inte gå att missa, det bör enbart finnas en grundfunktion. Om en ny egenskap läggs in i appen, ska den vara en stödfunktion till grundfunktionen, exempelvis kan telefonboken vara bra att ha i telefonappen. Trots detta har Apple även klämt in genvägar till SMS, FaceTime, kartor, kalender och en del andra funktioner som du förmodligen aldrig kommer att använda. Ett perfekt exempel på Feature Creeping, hos proffsen alltså. Så även toppeliten inom branschen kan trampa snett…

Image for post
Image for post

Döda dina älsklingar

Många appidéer vi får ta del av är ofta fyllda med flera funktioner som ska samspela och ambitionen är alltid att appen ska vara ett nav i vår vardag. En app med alla lösningar på samma ställe och gärna en extra flik med nyheter kopplat till pushnotiser. Det är här vi tar fram sågen — och det kan göra lite ont ibland — men vi tar bort det som är onödigt. Kill your darlings som det så fint heter. Fundera därför på vad det är som är kärnan i just din idé. Allt annat kvittar faktiskt.

Låt oss ta ett exempel.

Anta att du ska bygga en mat-app där man kan videoblogga när man lagar ett recept, lite som att ett TV-kockprogram möter en receptbok. Är kärnan i appen att skapa och läsa själva recepten eller möjligheten att skapa och publicera videos?

“Båda funktionerna måste finnas med” — är en mening som vi ofta hör från idékreatörerna. Det är då vi kontrar med frågor som: Hur djupt går vi in i receptfunktionen? Ska det finnas sökmotor? Ska man kunna spara sina favoritrecept? Kanske kunna skapa egna och kommentera andras recept? Vad ser man när appen startas, en video på någon som lagar mat eller en lista på recept?

Man måste bestämma sig — att göra allt kommer inte att bli bra, utan förvirrande. Det är också svårt att marknadsföra appen, väljer man att prata om recept eller videos?

Image for post
Image for post

Vad blir nästa Instagram?

Nästa gång du får en appidé så fundera först ett tag på vad kärnan faktiskt är. Och varför folk skulle behöva appen i sin vardag. Kan du lösa allt på en och samma skärm, som till exempel Mobilt BankID eller Instagram har lyckats med? Om inte så är det dags att avgränsa dig — Kill your darlings. Eller tänk i plural, vips så har du inte en appidé utan flera!

// Robin Kochauf, Programmerare på En appstudio

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store