Kendi işinin sahibi olmak, iyi mi kötü mü?
Pınar Küçük
805

Yazı için teşekkürler :) temmuz sonu itibariyle uygulamaya başlayacağım :) özellikle kahvaltı kısmını :))

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.