İnternette Neden Yeterli Türkçe Kaynak Yok?
Onur Gözüpek
14916

Üreten ve geliştiren biz olmadığımız için diğer bir yandan. Devamlı tercüme etmek bayıyor…

İngilizce öğrenmek/öğretmek daha kolay. IT sektörüne özel olarak; terimleri Türkçe’ye çevirdiğimiz zaman anlaşılmaz oluyor, ben kolay kolay anlıyıp algılayamıyorum. İngilizcesini okumayı tercih ederim.

Taşıma “su” ile “değirmen” dönmüyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.