58 / Mücadele — 21

ALLAH, yazmıştır: “Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten ALLAH, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.