Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
35624

Aklıma geldi bu yazıyı okumadan önce, şu yazıyı linkedn üzerinde paylaşmıştım https://medium.com/droolworthyworld/the-gozleme-co-b344998ccff2#.n0qderltp

Neden Türkiye’de böyle bir girişim yok? cevap aynı yerlere gidecek belkide.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.