Buradan Türkiye’de dijital pazarlama adına executive bir pozisyonda çalışan herkese sesleniyorum. İnsanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. 25 yaşında tükenmişlik sendromu yaşan bir nesil söz konusu.
Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi?
Selin Naz Aktaş
42936

insan yetiştirmenin ne yüce bir sorumluluk olduğunu çok güzel vurgulamışsın selinim :)

Like what you read? Give Engin Göndiken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.