Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi?
Selin Naz Aktaş
41535

Selinim ben şu 25 yaşında tükenmiş gençler yetiştirme kısmına takıldım. Bu sevgili direktörlere “değerleri olan insanlar yetiştirmek” adına güzel 3–5 örnek serpiştirmek ister misin :)

Like what you read? Give Engin Göndiken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.